Skip to content

VOORWAARDEN

PP Websitebouw is onderdeel van Present Productions

 • Present Productions behoudt zich het recht voor om websites offline te halen indien er niet (tijdig) wordt betaald.
 • Present Productions is nooit aansprakelijk voor iedere vorm van geleden schade ontstaan door misbruik van derden. Denk bijvoorbeeld aan spam, misleiding, oplichting, hacking etc.
 • Present Productions is niet verantwoordelijk voor de content welke een klant op zijn website plaatst of laat plaatsen. Present Productions behoudt zich wel het recht voor om zonder opgaaf van redenen te weigeren om bepaalde content te plaatsen.
 • Present Productions is niet aansprakelijk voor copyright aanspraken door derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de geplaatste content op zijn of haar website. Denk aan foto’s, video’s, audio of tekst waarop copyright rust.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Present Productions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Present Productions zijn verstrekt, heeft Present Productions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Er zal daarnaast geen sprake zijn van restitutie van eerdere (aan) -betalingen.
 • Aangeschafte tegoeden in de vorm van punten of vooruitbetaling blijven maximaal 1 jaar geldig. Restitutie is niet mogelijk.
 • Present Productions behoudt zich het recht voor om een klant zonder opgaaf van reden te weigeren.
 • Present Productions is niet aansprakelijk voor storingen bij de hosting leverancier of andere leveranciers. De opdrachtgever gaat de hostingovereenkomst aan met een andere partij dan Present Productions. Hierin heeft Present Productions slechts een bemiddelende rol.
 • De websites worden gebouwd met gebruik van templates van externe partijen. Hierdoor zijn de tarieven laag. Present Productions is derhalve niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de techniek, ontwerp of werking van deze templates.
 • Opdrachtgever vrijwaart Present Productions van alle vormen van aansprakelijkheid daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan regelgeving omtrent privacy op hun website(s) (AVG)
 • De afhankelijkheid van diensten van anderen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics, gmail, webmail, maar ook niet langer ondersteunde plugins en thema’s e.d. vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Present Productions
 • De websites worden onder anderen gemaakt met gratis open source software welke niet valt onder de verantwoordelijkheid van Present Productions.
 • Benodigde extra software / plugins dienen te worden aangeschaft door opdrachtgever.