VOORWAARDEN

 • Websites en domeinnamen zijn/blijven eigendom van de opdrachtgever.
 • De afhankelijkheid van diensten van anderen zoals bijvoorbeeld Google m.b.t. analytics, gmail, webmail en analytics, maar ook niet langer ondersteunde plugins en thema’s e.d.  valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Als er na oplevering iets niet meer werkt, ondersteuning wegvalt of iets in de licentie of dienst verandert is de opdrachtgever zelf aansprakelijk voor de benodigde kosten om de software of website daar weer op aan te passen.
 • Er dient een aanbetaling van 50% bij aanvang te worden voldaan. Hiervoor ontvangt u een factuur. De werkzaamheden gaan van start zodra deze aanbetaling ontvangen is. De overige 50% van het totaalbedrag dienen binnen 14 dagen na oplevering te worden voldaan. Hiervoor ontvangt u een tweede factuur.
 • PP Websitebouw behoudt zich het recht voor om websites offline te halen indien er niet (tijdig) wordt betaald.
 • PP Websitebouw is nooit aansprakelijk voor iedere vorm van geleden schade ontstaan door misbruik van derden. Denk bijvoorbeeld aan spam, misleiding, oplichting, hacking etc.
 • PP Websitebouw is niet verantwoordelijk voor de content welke een klant op zijn website plaatst of laat plaatsen. PP Websitebouw behoudt zich wel het recht voor om zonder opgaaf van redenen te weigeren om bepaalde content te plaatsen.
 • PP Websitebouw is niet aansprakelijk voor copyright aanspraken door derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de geplaatste content op zijn of haar website. Denk aan foto’s, video’s, audio of tekst waarop copyright rust.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan PP Websitebouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PP Websitebouw zijn verstrekt, heeft PP Websitebouw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Er zal daarnaast geen sprake zijn van restitutie van eerdere (aan) -betalingen.
 • PP Websitebouw behoudt zich het recht voor om een klant zonder opgaaf van reden te weigeren.
 • PP Websitebouw is niet aansprakelijk voor storingen bij de hosting leverancier of andere leveranciers. De opdrachtgever gaat de hostingovereenkomst aan met een andere partij dan PP Websitebouw. Hierin heeft PP Websitebouw slechts een bemiddelende rol.
 • De websites worden gebouwd op basis van bestaande templates/ontwerpen van externe partijen. Hierdoor zijn de tarieven laag. PP Websitebouw is derhalve niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de techniek, ontwerp of werking van deze templates.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is PP Websitebouw slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van PP Websitebouw voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.